Quality Policy

شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ بعنوان تنها تولید کننده انواع کنتاکتور ، رله های حرارتی و کلیدهای مینیاتوری و اتوماتیک در ایران فعالیت دارد،مدیریت این شرکت استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 را دنبال نموده و اعتقاد خود را نسبت به اجراء و نگهداری ن اعلام مینماید.

شرکت با استقرار و استمرار مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 رسیدن به اهداف کلانزیر را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است.

1- هدف ما تضمین کیفیت محصولات در ابعاد مختلف کیفی ، تحویل ، خدماتپس از فروش ... تأمین نیازمندی های مشتری های داخلی و خارجی با ارائه محصولات مطابق استانداردهای IEC و VDE است.عمل بهتعهدات سر لوحه فعالیت های ماست ، تامین مشخصات فنی مناسب و تحویل ب موقع محصول از جمله این تعهدات هستند.

2- کیفیت از دیدگاه ما امری است فراگیر و تمامی فعالیت ها و منابع شرکت به نوعی بر کیفیت مؤثرند ، در این راستا ایجاد اترارتباط مستمربا مشتریان به طرق مختلف کتبی ، شفاهی ، تلفنی بمنظور دریافت نظرات درمورد عملکرد شرکت در تمامی ابعاد اهم از وظایف واحد های مرتبط شرکت میباشد.

3- یکی دیگر از اهداف ما تولید قطعات نتشکله محصولات در داخل شرکت بمنظور توسعه فعالیت های شرکت و حتی الامکان رفع وابستگی می باشد.

4- به اعتقاد ما هر یک از کارکنان در پاسخگویی به نیازهای مشتری و بهبودمستمر کیفیت محصول شریکند، با ارزس ترین سرمایه های شرکت کارکنان آن می باشند.حفظ ارزش و کرامت انسانی و تعالی این نیروها از جمله اهداف ماست، به همین منظور توجه به آموزش سازمان یافته و هدفدار تمامی کارکنان نسبت به مفهوم کیفیت و فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت ،بالا بردن مهارت و افزایش انگیزه آنها و توسعه فرهنگ کیفیت از این طریق میسر میشود.

5- بهبود فرایندها و سیستم ها از طریق استفاده از راهکارهای جدیدو بکارگیری دانش نوین و استفاده از راهکارهای جدید و بکارگیری دانش نوین و استفاده از استانداردهای لازم جهت بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت سازمان.

مسئولیت حسن اجرای این سیستم را بنده (مدیریت عامل)تعهد مینمایم و کلیه پرسنل شرکت ملزم به رعایت موارد خواسته شده در بالا می باشند وبر اطلاعات کارکنان سازمان از مفاد این خط مشی تاکید می ورزم ، بمنظور نظارت مستمر بر کارکرد صحیح سیستم در مقاطع زمانی تعیین شده ،نماینده مدیریت موظف است از طریق گزارشات منظم اثر بخشی عملکردسسیستم را به اینجانب گزارش نماید ، تا اقدامات لازم برای بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و یا جلوگیری از هرگونه انحراف در عملکردسیستم صورت پذیرد.

مسعود حاجی حسن خونساری

مدیر عامل

plus.google.com/
facebook.com/parsfanal
0098 83 34279997 - 0098 83 34279998
8km of sanandaj road, kermanshah